• Trần Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0963176905
  • Email:
   giangt263@gmail.com
 • Mai Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Trưởng BTTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0914440675
  • Email:
   maihang7275@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0903478299
  • Email:
   thuhuongtm2011@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0912016248
  • Email:
   lethuhoai130875@mail.com
Liên hệ với nhà trường