• Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0982731469
  • Email:
   nguyenthivan200284@gmail.com
 • Mai Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Trưởng BTTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0914440675
  • Email:
   maihang7275@gmail.com
 • Trần Hồng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Email:
   giangt263@gmail.com
 • Nguyễn Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư - Hiệu Phó nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Quản Lý
  • Email:
   nbichngoc71@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0903478299
  • Email:
   thuhuongtm2011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0986955204
  • Email:
   hieunguyenmnbk@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0912016248
  • Email:
   lethuhoai130875@mail.com
 • Phùng Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối MGB - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0983220791
  • Email:
   Phuctrang14122012@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên chi Bộ - Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Điện thoại:
   0979402511
  • Email:
   lehongbich84@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường khối MGN - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0936107039
  • Email:
   nthibinhminh88@gmail.com
 • Bùi Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0987406320
  • Email:
   Haithuy03021988@gmail.com
Liên hệ với nhà trường